PŘEPRAVNÍ ŘÁD

JÍZDNÍ DOKLAD

Platným jízdním dokladem jsou jízdenky a průkazy uvedené pod písm. a) až e) tohoto odstavce a současně musí být splněna podmínka pásmové a časové platnosti.

 1. jízdenka zakoupená u řidiče ve voze pro jednotlivou jízdu
 2. jízdenka placená z čip. karty (u typu karet přenosných, neadresných)
 3. jízdenka placená z čip. karty spolu s kartou (u typu karet nepřenosných, adresných)
 4. průkazy vydané PAD
 5. průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu nebo tarifu právo na přepravu

Jízdní doklad je neplatný, jestliže :

 1. cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené Přepravním řádem, Smluvními přepravními podmínkami, Podmínkami pro použití čip. karet nebo Tarifem
 2. nejsou vyplněné předepsané údaje
 3. je používán bez vyžadované fotografie
 4. je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití
 5. údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
 6. je použit neoprávněnou osobou
 7. uplynula doba jeho platnosti
 8. nejde o originál
 • Cestující je povinen po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.
 • Čipová karta sama o sobě není jízdním dokladem. Jízdenka vydaná pro základní tarif k danému typu nepřenosné čip. karty (viz odstavec Typy karet) je platná pouze ve spojení s kartou. Základní tarif daného typu nepřenosné karty může využívat pouze její majitel.
 • Neplatnou jízdenku nebo neoprávněně použitou nepřenosnou čip. kartu je řidič nebo pověřená osoba oprávněna odebrat, odebrání jízdenky nebo čip. karty cestujícímu písemně potvrdí.

PLACENÍ JÍZDNÉHO A ZPŮSOB ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH
 • Cestující za jízdenku platí jízdné ve výši stanovené Tarifem.
 • Nástup cestujících je možný pouze předními dveřmi, výjimkou zůstává doprovod kočárku s dítětem a osoby na invalidním vozíku, kteří nastupují označenými dveřmi podle typu autobusu. Výstup je možný pouze středními a zadními dveřmi. Řidič může v odůvodněných případech povolit výstup i předními dveřmi.
 • Odbavovací zařízení je umístěno v předním nástupním prostoru v dosahu cestujícího i řidiče. Každý cestující obdrží při nástupu jízdenku, není-li Tarifem stanoveno jinak.
 • Zařízení umožňuje odbavení zaplacením hotově ve voze u řidiče nebo zabudovaným čtecím zařízením pomocí platební čipové karty.
 • V případě žádosti o jiný druh jízdenky než pro který je daná čip. karta určena nebo pro jízdu přes více zón, oznámí cestující před přiložením karty řidiči druh požadované jízdenky, který řidič na zařízení navolí.
 • Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout.

zpět na přepravní řád (rozcestník)