Přepravní řád

POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH, DOROZUMÍVACÍCH A OVLÁDACÍCH ZAŘÍZENÍ

Bezpečnostní tlačítko

Používání bezpečnostního a dorozumívacího tlačítka „Znamení k řidiči" se řídí těmito pravidly :

počet stisků :

 1. 1x – výstup v zastávce na znamení
 2. 2x – výstup s kočárkem, s invalidním vozíkem; výstup osoby s omezenou schopností pohybu
 3. vícenásobný – bezprostřední ohrožení života nebo zdraví, je-li nutno nouzově zastavit vozidlo z vážných důvodů, například narušení veřejného pořádkuVZTAHY MEZI DOPRAVCEM A CESTUJĺCĺM
 • Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách formou výlepových jízdních řádů na zastávkách autobusů, vývěskou informačních letáků v autobusech a prostřednictvím článků v regionálním tisku. Informace podávají informační kanceláře Anexia s.r.o. Rakovník.

Povinnosti cestujících :

 1. cestující musí dbát, aby včas do vozidla nastoupil a včas z vozidla vystoupil
 2. použít pro nástup nebo výstup dveře podle jejich označení, vystupující cestující mají přednost před nastupujícími.
 3. nástup a výstup mimo zastávku s výjimkou mimořádných případů není povolen; zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanici nebo ve stanici, kde podle jízdního řádu nezastavuje, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce
 4. stojící cestující je povinen přidržovat se ve vozidle zařízení k tomu určených
 5. cestující je povinen uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám
 6. po příjezdu do konečné zastávky jsou cestující povinni ihned po zastavení opustit vozidlo

Porušením přepravních podmínek:

Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě :

 1. nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému na místě
 2. odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám
 3. mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo
 4. otevírá za jízdy dveře vozidla
 5. vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozidla
 6. za jízdy vystupuje z vozidla nebo nastupuje do něj nebo se z něj vyklání
 7. nastupuje do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené
 8. uvádí bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle
 9. zdržuje se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla
 10. brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla
 11. kouří ve vozidle
 12. chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv nebo používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním
 13. znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním
 14. poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující
 15. vzal s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla
 • Cestujícím není dovoleno přepravovat se s kolečkovými bruslemi na nohou.

Cestujícím není dovoleno přepravovat se s kolečkovými bruslemi na nohou !

zpět na přepravní řád (rozcestník)