Přepravní řád

PŘEPRAVNÍ KONTROLA, PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY A ČIPOVÉ KARTY

PŘEPRAVNÍ KONTROLA A PLACENÍ PŘIRÁŽEK
 • Ke kontrole dodržování tarifních a přepravních podmínek v provozu jsou oprávněny osoby pověřené dopravcem. Pověřenými osobami k přepravní kontrole jsou zejména pověření pracovníci dopravce a přepravní kontroloři smluvních organizací na základě uzavřené smlouvy s dopravcem. Osoba pověřená k přepravní kontrole se prokazuje platným průkazem přepravního kontrolora vydaným dopravcem nebo pověřenou organizací. Na požádání je pověřená osoba povinna předložit cestujícímu služební průkaz s podobenkou.
 • Pověřená osoba je oprávněna požadovat od cestujícího předložení jízdního dokladu. Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoliv během přepravy nebo v okamžiku vystoupení z autobusu předložit jízdní doklad ke kontrole. Cestující se nezbavuje této povinnosti ani mimo vozidlo, byl-li k předložení vyzván ve vozidle nebo při vystoupení z vozidla. V případě jízdy bez platného dokladu nebo jiného porušení Smluvních přepravních podmínek je oprávněna ukládat a vybírat stanovenou přirážku, včetně odebírání neplatného jízdního dokladu.
 • Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem a odmítá na místě zaplatit přirážku v hotovosti, je povinen prokázat pověřené osobě své osobní údaje. Osobní údaje se prokazují občanským průkazem nebo jiným průkazem vydaným státním orgánem. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště cestujícího.
 • Cestující, který se nemůže prokázat jízdním dokladem nebo dokladem o zaplacení dovozného, zaplatí jízdné nebo dovozné a přirážku ve výši:
 1. na místě 300-500,- Kč.
 2. v informační kanceláři Anexi s.r.o. 600,-Kč
 • O zaplacení přirážky vydá pověřená osoba cestujícímu potvrzení.
 • Pověřená osoba je také oprávněna dávat cestujícímu závazné pokyny a zjišťovat osobní údaje potřebné k vymáhání uložené přirážky.
 • Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce. Porušení přepravních povinností cestujícím, který ohrozí výkon přepravní kontroly, je přestupkem podle obecně závazného právního předpisu.
 • Řidiči autobusu jsou oprávněni kontrolovat tarifní a přepravní kázeň cestujících. Řidiči jsou oprávněni jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce. Řidič je oprávněn v odůvodněných případech změnou trasy umožnit výkon práva Policií ČR nebo Městskou policií.
 • Při nedodržení přepravních podmínek cestujícím je pověřená osoba nebo řidič oprávněn vyloučit cestujícího z přepravy.
 • Pověřená osoba je oprávněna pro zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly.

PRÁVA Z PŘEPRAVNĺ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB
 • Jestliže z důvodů na straně dopravce nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího spojem, jímž jízdu nastoupil, má cestující právo :
 1. na další přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce nebo použití náhradní dopravy nebo
 2. na bezplatnou přepravu do nástupní stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce
 • Jestliže cestující nebyl přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
 • Cestující, který byl vyloučen z přepravy řidičem nebo pověřenou osobou dopravce, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného.
 • Jízdné za jednotlivou jízdu se nevrací. Za nevyužitý nebo částečně využitý časový nebo množstevní kupon čipové karty se jízdné nevrací
 • Za ztracenou nebo poškozenou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo čipovou kartu, dopravce náhradu bezplatně neposkytuje, pokud ztrátu nebo poškození nezpůsobil sám. O výjimkách rozhoduje dopravce.
 • Reklamace čipových karet se uplatňují v informační kanceláři Anexia s.r.o. Rakovník na autobusovém nádraží Rakovník.
 • Stížnosti a reklamace z přepravy se uplatňují v informační kanceláři nebo v sídle společnosti Anexia s.r.o. (Lubenská 1588, Rakovník).
 • Bližší podrobnosti k používání a k reklamaci čip. karet a úplné znění Smluvních přepravních podmínek jsou k dispozici v informační kanceláři Anexia s.r.o. (autobusové nádraží Rakovník), v sídle společnosti Anexia s.r.o. Rakovník (Lubenská 1588) nebo na internetové adrese www.anexia.cz .

ČIPOVÉ KARTY vydavatele Anexia s.r.o. Rakovník

Typy karet

 1. karty přenosné neadresné – karta není jednoznačně přidělena k používání pouze majiteli karty, lze ji poskytnout k použití i jiné osobě (rodinná karta).
 2. karty nepřenosné adresné – karta je jednoznačně přidělena k používání pouze majiteli karty, nelze ji zapůjčit k použití jiné osobě. Majitel tohoto typu karty využívá určitý druh slevy nebo zvýhodněný tarif, na který prokazuje nárok. Lze používat pouze jednu kartu z těchto karet (žákovská, měsíční, poloviční, seniorská).
 • V případě ztráty, odcizení nebo z jiných důvodů je možné platební kartu zablokovat v informační kanceláři Anexia s.r.o. na autobusovém nádraží Rakovník. Zablokování může žádat pouze majitel karty nebo jeho zákonný zástupce po vyplnění žádosti o zablokování a prokázání totožnosti.
 • V případě ztráty nepřenosné adresné karty je k vystavení nové karty nutné ztracenou kartu nejdříve zablokovat. Není možné evidovat více než jednu platnou adresnou nepřenosnou kartu na jednoho majitele. Duplikát bude vystaven na počkání.
 • Po obvodu karty je zabudována miniaturní anténa umožňující přenos dat mezi čtecím zařízením v autobuse a kartou. Kartu není dovoleno ohýbat, provádět povrchové a rozměrové úpravy karty, vystavovat teplotám vyšším než 500C a magnetickému poli. Karta musí být stále uschována v ochranném pouzdře, kartu není nutné při dobíjení či odbavování z pouzdra vyndavat.
 • Reklamaci karty uplatňuje majitel karty nebo nebo jeho zákonný zástupce v informační kanceláři Anexia s.r.o. na autobusovém nádraží Rakovník.
 • Při odbavení čip. kartou cestující po nástupu do vozu na pokyn řidiče přiloží platební kartu do blízkosti čtecího zařízení (označeno symbolem), tj. asi 3 až 5 cm. Čtecí zařízení potvrdí signálem rozsvícené zelené šipky platnost operace, u karet množstevních odečte jízdu nebo odpovídající částku a zařízení vytiskne jízdenku, kterou si cestující sám odebere.
 • V případě žádosti o jiný druh jízdenky, než pro který je daná karta určena nebo pro jízdu přes více zón, oznámí cestující řidiči před přiložením karty druh požadované jízdenky, který řidič na zařízení navolí.
 • Majiteli nepřenosné adresné čip. karty, který bude přistižen při propůjčování této karty k odbavení jiné osobě, bude karta řidičem nebo pověřenou osobou odebrána. Řidič nebo pověřená osoba odebrání karty písemně potvrdí. Pokuta za toto porušení Podmínek pro používání čip. karet je stanovena sazebníkem pokut a bude zaplacena v informační kanceláři Anexia s.r.o. na autobusovém nádraží Rakovník. V případě nezaplacení pokuty do 30 dní od odebrání bude tato karta a ostatní karty, které majitel vlastní, zablokovány proti dalšímu použití ve všech autobusech.
 • Každou čipovou kartu vydavatele Anexia s.r.o. lze použít i při odbavení u jiných smluvních dopravců. U všech smluvních dopravců se lze odbavovat z el. peněženky, u vybraných i z předplatního kupónu pro IDS SID. Elektronickou peněženku lze také u smluvních dopravců v autobusech dobíjet.
 • Aktuální seznam smluvních dopravců a rozsah akceptace karet je k dispozici v informačních kancelářích.
ČIPOVÉ KARTY vydané smluvními dopravci (vydavateli)
 • Každou čipovou kartu vydanou smluvními dopravci lze použít i při odbavení ve vozech společnosti Anexia s.r.o. Rakovník jako elektronickou peněženku. Elektronické peněženky karet smluvních dopravců lze také v autobusech dobíjet. Karty některých smluvních dopravců s dobitým předplatním kupónem pro IDS SID jsou také uznávány.

zpět na přepravní řád (rozcestník)