Přepravní řád

PODMÍNKY PŘEPRAVY NĚKTERÝCH OSOB A VĚCÍ

Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
 • Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení.
 • Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazena a označena symboly pro přepravu těchto osob.
 • Cestující je při přepravě povinen se chovat tak, aby nepoškodil či neznečistil prostory vozu.

Přeprava dětí
 • Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let.
 • Cestující s dítětem, které je podle tarifu přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná.
 • Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné na vyžádání dopravce průkazem obsahujícím fotografii, jméno, příjmení, datum narození a razítko vydávající organizace nebo cestovním pasem.

Přeprava dětských kočárků
 • Dětský kočárek s dítětem je přepravován vždy bezplatně. Doprovod kočárku při přepravě platí jízdné.
 • Cestující s dětským kočárkem dává řidiči znamení o úmyslu vystoupit dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči" před příjezdem do stanice, ve které zamýšlí vystoupit.
 • Cestující s dětským kočárkem dává řidiči znamení o úmyslu nastoupit zvednutím ruky, nastoupit může až po souhlasu řidiče. Maximální počet přepravovaných dětských kočárků je dán typem obsluhujícího vozidla.
 • Naložení a vyložení dětského kočárku si cestující zajišťuje sám.
 • Pokud řidič nebo jiná pověřená osoba z důvodu okamžité přepravní situace přepravu kočárku odmítne, nesmí cestující s dětským kočárkem do vozidla nastoupit.
 • Dětské kočárky jsou ve složeném stavu považovány za zavazadlo a nevztahují se na ně ustanovení o dětských kočárcích.

Cestující s dětským kočárkem je povinnen :

 1. do vozidla nastoupit a vystoupit jen dveřmi označenými příslušným symbolem
 2. umístit jej na určeném místě ve vozidle označeném symbolem, zajistit jej proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy, průjezd dětského kočárku vozidlem není povolen
 3. dávat řidiči znamení o nástupu či výstupu

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace, přeprava osob na vozíku pro invalidy
 • Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho požádání uvolní.
 • Přepravu osob na vozíku pro invalidy je možné uskutečnit pouze s vědomím řidiče, dovoluje-li to obsazení vozidla. Naložení a vyložení osoby na vozíku pro invalidy musí být uskutečněno v době co nejkratší. Před zastávkou, kde zamýšlí vystoupit, oznámí osoba na vozíku pro invalidy výstup z vozidla dvojitým stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči" umístěným v dosahu osoby na vozíku pro invalidy.
 • Prostor vyhrazený pro přepravu vozíků pro invalidy je ve vozidle označen symbolem. Maximální počet přepravovaných vozíků pro invalidy je dán typem obsluhujícího vozidla. Kombinace přepravy vozíků pro invalidy a dětských kočárků nesmí přesáhnout uvedený počet.
 • Prázdný vozík pro invalidy lze přepravit na určených místech ve vozidle jen se souhlasem řidiče.
 • Řidič nebo oprávněná osoba dopravce může odmítnout přepravu osoby na vozíku pro invalidy nebo prázdného vozíku pro invalidy, pokud je prostor pro přepravu těchto vozíků nebo celé vozidlo plně obsazeno nebo pokud tato osoba nedodržela některé z ustanovení Smluvních přepravních podmínek.

zpět na přepravní řád (rozcestník)