Přepravní řád

Přeprava zavazadel a živých zvířat

Přeprava zavazadel
 • Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo.
 • Jako ruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na určené odkládací plochy. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu.
 • Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla. Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 3 spoluzavazadla do celkové hmotnosti 50 kg.
 • Spoluzavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem ostatních cestujících, případně podle pokynů řidiče nebo oprávněné osoby. Spoluzavazadla se umísťují ve vozidle na určené odkládací plochy. Dohled na spoluzavazadlo přísluší pouze cestujícímu.
 • Za přepravu spoluzavazadla je cestující povinen zaplatit dovozné stanovené tarifem.
 • Obsahem zavazadla, které si cestující bere do vozidla, může být přenosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoba s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory.
Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla :
 1. a) věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy
 2. b) nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu, nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel
 3. c) věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo
 4. d) věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž
 5. e) předmět jehož rozměry přesahují 50x60x80cm
 6. f) předmět tvaru válce, delší než 3 m o průměru větším než 20 cm
 7. g) předmět deskového tvaru o rozměrech větších než 100x150x 10cm
 8. h) věc o hmotnosti vyšší než 50 kg

Výjimku tvoří dětský kočárek a vozík pro invalidy. Objemné předměty dosahující výše uvedených rozměrů lze vzít do vozidla jako zavazadla jen s ohledem na okamžité obsazení vozidla.


Zavazadla přepravovaná bezplatně :

 1. snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně,
 2. zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm,
 3. zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm,
 4. zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm,
 5. zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměru 20 x30 x 50 cm,
 6. nákupní tašky na kolečkách,
 7. dětské kočárky s dítětem,
 8. vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Přeprava živých zvířat
 • Jako zavazadlo může vzít s sebou cestující do vozidla drobná zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve schránách s nepropustným dnem a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (zápach, hluk apod.) a nebrání-li tomu veterinární opatření. Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení jako pro přepravu zavazadel.
 • Bez schrány lze vzít do vozidla pouze psa. Cestující přepravující psa bez schrány nesmí připustit ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a plně odpovídá za každou škodu, která z důvodu přepravy psa vznikla, a je povinen neprodleně odstranit znečištění, které pes způsobil, nebo uhradit úklid znečištěného místa.
 • Pes musí být před vstupem do vozidla a po celou dobu přepravy včetně výstupu z vozidla opatřen náhubkem a držen na krátkém vodítku. Pes nesmí být umístěn na sedadlo.
 • Pověřená osoba dopravce nebo řidič může přepravu psa beze schrány odmítnout z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících.
 • Ve vozidle smí být přepravován nejvýše jeden pes v uzavřené schráně a jeden pes bez schrány.
 • Ve vozidle smí být přepravováni dva psi bez schrány pokud je bere do vozidla jeden cestující.
 • Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.
 • Dovozné za psa bez schrány stanoví Tarif.

zpět na přepravní řád (rozcestník)