Studentské jízdné

= 75% plného jízdného

Komu je sleva určena

Nárok na zvláštní jízdné mají žáci a studenti všech škol na území České republiky (dále jen „žáci") od 15 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia.

Kdy vzniká nárok na slevu

Sleva se přiznává ve vozech pravidelné linkové dopravy od 1. 9. 2004 k dojíždění ze zastávky v České republice místně nebo časově nejbližší místu bydliště do zastávky místně nebo časově nejbližší sídlu školy směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším (popř. pro část tohoto úseku při použití více dopravců) k účasti na školním vyučování a zpět. Slevu lze uplatnit:

  • Při denním dojíždění v pracovní dny na jednotlivé jízdy po dobu celého školního roku.
  • Při dojíždění na internáty nebo koleje pro jednotlivé jízdy kterýkoliv den v týdnu po dobu celého školního roku.

Slevu na žákovské jízdné nelze uplatnit v měsících červenec a srpen.

Čím se nárok na slevu prokazuje

Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje „Žákovským průkazem", který Vám vystavíme ve výdejní kanceláři ANEXIA s. r.o. na autobusovém nádraží v Rakovníku. Tyto průkazy Vám rovněž vystaví i ostatní železniční a autobusoví dopravci působící v České republice. Žákovský průkaz lze vystavit pouze na jeden školní (akademický) rok, nejpozději však do 30. 6. každého roku nebo do dne, který předchází dni 26. narozenin žáka. Důležité upozornění: na průkaz, na kterém jsou uvedené a školou potvrzené pouze určité dny v týdnu ve kterých probíhá výuka (například úterý a středa), si nelze zakoupit žákovskou jízdenku na jiné dny, než je na průkazu uvedeno.

Jak postupovat při pořízení průkazu

Nejprve je třeba pořídit si tiskopis průkazu, který Vám prodáme v informační kanceláři za cenu 1 Kč. Na tomto průkazu vyplníte: jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště (v kolonce „z") a místo školy (v kolonce „do"). Na určené místo nalepte fotografii průkazového provedení o rozměru 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu budoucího držitele průkazu, je na lesklém fotografickém papíru a není vystřižena z jiné fotografie.

Ve škole si nechte tyto údaje potvrdit, případně vyznačit další údaje (vyznačení dnů v týdnu, kdy probíhá výuka, pokud se nekoná denně nebo vyškrtnutí symbolu „pracovních dnů", při dojíždění na vysokoškolské koleje či internáty).

Poslední úkon pak proběhne opět v informační kanceláři ANEXIA s.r.o. (nebo u některého jiného dopravce), ke kterému musíte předložit osobní doklad vydaný orgánem státní správy (např. občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince). Zaměstnanec dopravce po překontrolování všech údajů doplní platnost průkazu a vylepí speciální hologram. Za toto ověření žákovského průkazu zaplatíte 40 Kč a na uvedenou platbu obdržíte stvrzenku.

Lze mít více průkazů na žákovské jízdné?

Ano lze, pokud žák dojíždí za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než je sídlo školy. V takovém případě je postup při ověřování průkazu stejný, škola pouze vyznačí a potvrdí období, kdy ho lze použít.